گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

مدیر گروه: محمد رضا پارسا مهر

مقطع دکتری

 

رشته های کارشناسی:

                                 •علوم ورزشی

رشته های کارشناسی ارشد:

                                •مدیریت ورزشی