فرم های آموزشی

 

فرم های کارشناسی ارشد

 

  • فرم پیشنهاد پروژه پایانی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-8.docx

  • فرم مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-6.docx

  • نمونه متن پایان نامه کارشناسی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-5.docx

  • گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-7.docx

  • اطلاعیه جلسه دفاع

/upload/blogs/hatef/files/File-9.docx

  • تعیین ساعت و تاریخ دفاع کارشناسی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-10.docx

  • تعیین عنوان سمینار

/upload/blogs/hatef/files/File-11.docx

  • فرم تصویب سمینار کارشناسی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-12.docx

  • فرمت نگارش سمینار کارشناسی ارشد

/upload/blogs/hatef/files/File-13.pdf