رئیس دانشکده علوم انسانی

مهوش رقیبی

مقطع دکتری-دانشیار

Email: raghibi@hatef.ac.ir

Tel:05433294460