رئیس حراست

علی حسین پور

مقطع کارشناسی ارشد

رئیس حراست

Email: hoseinpour[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294459

 

موسی حسینی

نگهبان

 

مرتضی کاظمی

نگهبان

 

شرح وظایف:

  • انجام امور محوله و محرمانه در صورت نیاز