گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

 

مدیر گروه: محمد سعید هادوی

مقطع دکتری

رشته های کارشناسی:

                 •علوم کامپیوتر

                •تکنولوژی کامپیوتر (ناپیوسته)

رشته های کارشناسی ارشد:

                •کامپیوتر- نرم افزار