گروه حقوق

 

مدیر گروه: ابوذر احمدی

مقطع دکتری

رشته های کارشناسی:

                         •حقوق

                         •حقوق ثبتی و قضا

رشته های کارشناسی ارشد:

                        •حقوق عمومی

                       •حقوق خصوصی