معرفی

 

ریاست موسسه در جهت پیشبرد اهداف هیئت موسس و هیئت امنای موسسه اقدام می نماید و همچنین در مدیریت پرسنل موسسه بصورت جاری فعال می باشد.

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و خدماتی و تمامی ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه
 • تعیین خط ‌مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌ های علمی، آموزشی و پژوهشی؛
 • هدایت و رهبری فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه؛ 
 • ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیئت امنا؛
 • مسؤلیت کلیه امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب، نصب و عزل اعضای هیئت رئیسه، رؤسای دانشکده‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه‌های آموزشی؛ 
 • اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • اجرای مصوبات هیئت رئیسه و نظارت بر حسن اجرای آنان؛ 
 • تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط‌ مشی‌ها و برنامه‌های راهبردی برای طرح در هیئت امناء؛ 
 • ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر مقررات و ضوابط؛ 
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی‌ صلاح برای استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیئت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیئت امنا؛ 
 • نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور اخراج، ترفیع، ارتقای اعضای هیئت علمی، توسعه مدیریت و منابع انسانی،  استخدام، جذب، ارتقا و اخراج کارکنان؛
 • تهیه آئین‌نامه مالی- معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن در چارچوب ضوابط و مقررات و پیشنهاد به هیئت امنا طی مراحل قانونی؛