معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

شرح وظایف دانشجویی:

 • مطالعه آئین نامه ها و مقررات، قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های جاری در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای کامل و دقیق قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات جلسات شورای دانشجویی دانشگاه
 • راهنمایی های لازم به دانشجویان در خصوص امور رفاهی، تغذیه ای و وام ها
 • شرکت در جلسات توجیهی دانشجویان، همایش ها و کمیسیون های مربوط با نظر معاونت آموزشی
 • تهیه و تنظیم برنامه های مرتبط با امور دانشجویی به منظور ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان
 • تهیه پیش نویس مکاتبات لازم در خصوص کلیه امور دانشجویی
 • تهیه و تنظیم گزارشهای لازم هر نیمسال تحصیلی
 • پاسخگویی به سوالات مراجعان و راهنمایی های لازم به آنان
 • تهیه آمار بیمه حوادث به صورتExcel و ارسال به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه
 • معرفی و اقدام لازم در خصوص کار دانشجویی دانشجویان متقاضی
 • نام نویسی و اقدامات مربوط به اردو های دانشجویی
 • استعلام وضعیت تحصیلی به درخواست دانشجویان (پیوسته و ناپیوسته(

 

شرح وظایف فرهنگی:

 • برنامه ریزی و حمایت از طرح های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی مرکز
 • برنامه ریزی و حمایت از طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی و هنری
 • راهبری ، مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی ، هنری، قرآنی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف مرکز
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی ، و تربیتی در مرکز
 • برنامه ریزی ، سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی -دینی
 • نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی .
 • ایجاد هماهنگی ، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در مرکز.
 • تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.
 • تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور.
 • تهیه برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن و همچنین شرکت در فعالیت های هنری ، اردوها و جشنواره ها .
 • انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری
 • جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری ، اجتماعی ، سیاسی ، و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط.
 • برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی ، فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان .
 • برگزاری مسابقات داخل مرکز و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
 • برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحد های ذی ربط مرکز
 • زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان مرکز.
 • تهیه گزارش مستمر از فعالیت ها انجام گرفته .
 • انجام سایر امورمحوله از سوی مقام مافوق.