مدیر امور فرهنگی

 

محمد رضا پارسا مهر

 

مقطع دکتری

مدیر امور فرهنگی

Email: parsamehr[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294456-57