معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

علی حسین پور

مقطع کارشناسی ارشد

Email: hoseinpour[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294459

 

  •