رئیس دانشکده فنی و مهندسی

بی بی سمیه موسوی

مقطع دکتری

Email: moosavi@hatef.ac.ir

Tel:05433294460