معرفی دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی خود را در قبال توسعه پایدار مبتنی بر دانایی در کشور مسئول و متعهد می داند. این دانشکده تلاش می کند از طریق گسترش ظرفیت های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و منطقه ای و با استفاده از تجربیات علمی در حوزه های علمی جهان، سعی شایسته در تولید فکر و دانش داشته باشد و دانشجویانی پژوهشگر، خلاق، مشارکت جو و پیشرو برای پاسخ به چالش های آینده مسائل ایران اسلامی و با پذیرش مسئولیت های تاریخی و فرهنگی خود تربیت نماید.