مدیر نظارت و ارزیابی

 

مازیار اصفهانیان

مقطع دکتری

Email: esfahaniyan[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294456-57

شرح وظایف:

 • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی دانشگاه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی دانشگاه
 • نظارت بر رعایت نظم و تشکیل کلاسهای آموزشی مطابق با برنامه اعلام شده از سوی آموزش
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها، مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها در همه زمینه های فعالیت دانشگاه
 • دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه
 • نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه ایی دانشگاه مبتنی بر طرح جامع دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورا و دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت و دبیرخانه استانی
 • همکاری لازم با هیأت های نظارت و ارزیابی استانی
 • همکاری جهت ارزیابی بیرونی دانشگاه و واحدهای آن توسط نهادهای تخصصی غیردولتی
 • برنامه‌ریزی فرایند ارزیابی درونی توسط گروههای آموزشی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی فرایند خود ارزیابی اعضای هیأت علمی و کارکنان
 • پیگیری اقدامات و تأثیر ناشی از ارزیابی ها