ریاست موسسه

 

دکتر جواد جمالزاده

مقطع دکتری ریاضی- دانشیار گروه ریاضی

 

Email: jamalzadeh[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294580