گروه مدیریت مالی

 

مدیر گروه: مهین راشکی قلعه نو

مقطع دکتری

رشته های کارشناسی:

                                 •مدیریت مالی

                                 •مدیریت امور بانکی

رشته های کارشناسی ارشد:

                                 •مدیریت مالی

                                 •مدیریت بازرگانی