مدیر امور مالی

 

 

سمیه خزایی

مقطع کارشناسی

مدیر امور مالی

Email: khazaie[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294461

 

 

بهاره کیخا

مقطع کارشناسی

کارشناس امور مالی

Email: keykha[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294461

شرح وظایف مدیر امور مالی:

 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
 • دریافت و وصول شهریه ها و درآمدها عمومی و اختصاصی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی .
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین نامه های مالی .
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین نامه های اموال و نحوه استفاده از آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

شرح وظایف کارشناس مالی:

 • رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها وتنخواه و اسناد و مدارک مربوط
 • انجام مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب ، تهيه تراز عمليات ، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر
 • رسيدگي و اظهارنظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده اي مشکل مالي و حسابداري
 • صدور چک اعم از حقوقي ، پرداختني و غيره
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ، صورت مغايرت مالي و غيره
 • برقراري ارتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان جهت ايجاد هماهنگي لازم
 • بايگاني کليه قراردادها ، اسناد حسابداري ، احکام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره
 • رسيدگي به اسناد و هزينه ها
 • کنترل مانده اعتبارات و پيش پرداخت ها و صورت حساب هاي سنوات قبل و واريز آن ها
 • تهيه کليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش کار ، مجوزهاي پرداخت و گزارش تاييد کار
 • رسيدگي به رفع اشکالات اسناد حسابداري
 • تهيه وتنظيم فرم هاي موردنياز واحدهاي مالي
 • اراِئه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف کاري