گروه مهندسی برق و کامپیوتر

 

مدیر گروه: افشین شهرکی مقدم

مقطع دکتری

رشته های کارشناسی:

                              •مهندسی برق

                              •تکنولوژی برق- قدرت (ناپیوسته)

                             •مهندسی کامپیوتر

                             •مهندسی فناوری اطلاعات

                             •مهندسی پژشکی

 

رشته های کارشناسی ارشد:

                             •مهندسی برق- قدرت

                             •مهندسی برق- مدارهای الکترونیکی

                             •مهندسی فناوری اطلاعات