گروه حسابداری

 

مدیر گروه: بهنام مرادخانی

مقطع کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی:

                                    •حسابداری

                                    •حسابداری (ناپیوسته)

رشته های کارشناسی ارشد:

                                   •حسابداری