گروه روانشناسی و علوم تربیتی

 

مدیر گروه: مهرداد مظاهری دشت ارژند

مقطع دکتری- دانشیار

 

رشته های کارشناسی:

                                •روانشناسی

                                •مشاوره

 

رشته های  کارشناسی ارشد:

                               •روانشناسی عمومی

                              •روانشناسی تربیتی

                              •آموزش و پرورش ابتدایی