رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد

محمد اسمعیل اعزازی

مقطع دکتری- دانشیار

Email: ezazi@hatef.ac.ir

Tel: 05433294460