گروه مدیریت دولتی

 

مدیر گروه: احمد قائم مقامی

مقطع دکتری

رشته های کارشناسی:

                               •مدیریت دولتی

                               •مدیریت دولتی (ناپیوسته)

                               •مدیریت بازرگانی

رشته های کارشناسی ارشد:

                               •مدیریت تحول

                               •مدیریت رفتار سازمانی

                               •توسعه منابع انسانی