مدیر امور دانشجویی

 

محمد رضا پارسا مهر

مقطع دکتری

مدیر امور دانشجویی

Email: parsamehr[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294456-57