مدیر حقوقی

ابوذر احمدی

مقطع دکتری

Email: ahmadi[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294459

شرح وظایف:

  • طرح شکایت و تنظیم شکوائیه
  • تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
  • پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)
  • معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره
  • بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
  • تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
  • تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی
  • شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
  • اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
  • بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه موسسه