مدیر آموزش

 

 

محمد رضا اتحادی

مقطع دکتری

مدیر امور آموزشی

Email: etehadi[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294460

 

 

مهلا سالاری

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناس دانشکده علوم انسانی و اقتصاد و مدیریت

Email: salari[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294456-57

 

 

نرجس عسکری

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

Email: askari[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294456-57

 

 محبوبه سرحدی

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناس امور فارغ التحصیلی

Email: sarhadi[at]hatef.ac.ir

Tel: 05433294456-57

 

شرح وظایف مدیر آموزش:

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری رؤسای دانشکدهها
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب.
 • بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصلهای مصوب.
 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
 • اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
 • پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیتهای علمی نامزد استخدامی.
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش:

 • کنترل و بررسی مدارک وسوابق تحصیلی و ثبت نامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری براساس لیست سازمان سنجش
 • ۲ثبت نام حضوری وبررسی مدارک ثبت نامی وتحصیلی پذیرفته شدگان  و انطباق باپرونده الکترونیکی دانشجویان
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان،شامل انتخاب واحد ، حذف واضافه ، مرخصی تحصیلی ، خذف ترم ،تغییر رشته ، سقف سنوات تحصیلی ،مشروطی ، اخراجی و انصراف ازتحصیل وبررسی و کارشناسی پرونده  تحصیلی دانشجویانی که با مشکلات آموزشی مواجه شده اند و گزارش درفرمهای مربوطه جهت طرح درشورای آموزشی ،کمیسیون بررسی موارد خاص
 • ابلاغ اخطارهای آموزشی به دانشجویان ازقبیل ابلاغ مشروطی، اتمام سقف سنوات تحصیلی، محروم ازتحصیل، عدم مراجعه، تسویه حساب، و پی گیری و صول مدارک دانشجویان
 • ابلاغ مصوبات شورای آموزشی، کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی
 • کنترل وضعیت نظام وظیفه دانشجویان مشمول و پی گیری جهت وصول معافیت تحصیلی و مجوزهای مربوطه
 • بررسی و کارشناسی مدارک تحصیلی و درخواست دانشجویان متقاضی نقل وانتقال به این دانشگاه و ابلاغ مصوبات شورای نقل و انتقال طبق فرایند تعریف شده
 • بررسی و کارشناسی درخواست دانشجویان متقاضی انتقال ، میهمان وتغییر رشته ازاین دانشگاه به سایر دانشگاهها
 • بررسی و کنترل بروضعیت پرونده تحصیلی دانشجویان انتقالی وپی گیری جهت وصول مدارک تحصیلی
 • پذیرش و ثبت نام معرفی شدگان  دوره تکمیلی و انتقالی خارج ازکشور حسب مصوبات مربوطه
 • کارشناسی پی گیری نامه های ارجاع شده وانجام مکاتبات لازم عندالزوم
 • انجام فرایند خروج ازکشور دانشجویان متقاضی   
 • انجام فرایند تکمیل پرونده الکترونیک واعلام فراغت ازتحصیل دانشجویان طبق فرایند مربوطه
 • بررسی وکنترل وتغییر سوابق آموزشی دانشجویان درسامانه آموزشی مروارید
 • ارائه گزارش عوامل عملکردی درراستای شرح وظایف

 

شرح وظایف کارشناس دانش آموختگان:

 • بررسی پرونده دانش آموختگان
 • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 • ارسال پرونده به دانشگاه مادر و سامانه سجاد جهت تایید گواهینامه پایان تحصیلات
 • ارجاع پرونده به کارشناسان آموزش جهت رفع نواقص احتمالی
 • تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه به دانشجو
 • بایگانی پرونده و سوابق کلیه دانش آموختگان
 • صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان
 • صدور گواهی اعلام وضعیت جهت دانش آموختگانی که پرونده آنها جهت فارغ التحصیلی تحویل این واحد شده
 •   ارسال درخواست تاییدیه دانش نامه به مادر و سامانه سجاد