رئیس دانشکده علوم انسانی

پنج شنبه 29 خرداد 1399
آمار بازدید : 2486

رئیس دانشکده علوم انسانی

نام : محمد اسماعیل اعزازی

سمت: عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده علوم انسانی

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

شماره تلفن داخلی: 33294456 داخلی 229