دوره روانشناسی عمومی

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 308

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

80ساعت

8000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

دی 1397

ثبت نام اینترنتی

روانشناسی

سرفصل دوره

  • روان شناسی رشد
  • آسیب شناسی روانی
  • آموزش مهارت های زندگی
  • روان شناسی فیزیولوژیکی
  • روان شناسی اجتماعی
  • اصطلاحات روان شناسی