دوره قوانین بیمه و مالیات بر درآمد

دوشنبه 3 تير 1398
آمار بازدید : 597

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

30ساعت

4800000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

آذر1397

ثبت نام اینترنتی

بیمه و مالیات

سرفصل دوره

  • تعریف مالیات و روش اجرای آن، آشنایی با مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
  • آشنایی با مالیاتهای تکلیفی
  • آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری ارزش افزوده
  • آشنایی با هزینههای قابل قبول مالیاتی
  • معرفی معافیتهای مالیاتی
  • آشنایی با دستور العمل حسابرسی مالیاتی
  • پرسش و پاسخ مالیاتی