شبیه سازی سازه های مهندسی با مصالح ماکارونی

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 331

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

30ساعت

3800000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

مهر 1397

ثبت نام اینترنتی

سازه ماکارونی

سرفصل دوره

  • تدریس کلیات علم استاتیک
  • سازه های خرپایی و تحلیل آنها
  • بررسی ماکارونی از بُعد سازه ای
  • معرفی انواع گرایش های سازه ماکارونی
  • دلایل انتخاب ماکارونی به عنوان عنصر سازنده
  • انجام آزمایشات مقاومتی مربوط به ماکارونی
  • اجرای نمونه ای از سازه توسط دانشجویان و نحوه تخمین راندمان