خدمات سریع خودرو(Quick Service)

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 293

مدت دوره

هزینه ثبت نام

نحوه ارزیابی

مکان برگزاری

زمان برگزاری

ثبت نام

10ساعت

1000000 ریال

تئوری - عملی

موسسه آموزش عالی هاتف

خرداد 1397

ثبت نام اینترنتی

خدمات سریع خودرو

سرفصل دوره

  • انجام سرویس مربوط به سيستم سوخت رساني و روغن
  • انجام سرویس مربوط به سيستم برق و الكترونيك 
  • انجام سرویس مربوط به سيستم ترمز