طرح های پژوهشی

شنبه 22 ارديبهشت 1396
آمار بازدید : 2579

حامی طرح

وضعیت

عضو هیات علمی

نام طرح

دانشگاه آزاد اسلامی

در حال انجام

بی بی سمیه موسوی

استفاده از ریاضیات نرم جهت تشخیص پوست انسان

مطالعه كاربردي: اتوماسیون در تشخیص پوست

 

دانشگاه زابل

خاتمه یافته

بی بی سمیه موسوی

بهبود نرخ بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از سیستم فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه یافته

بی بی سمیه موسوی

ارائه الگوریتم ژنتیک کوانتومی به منظور بهینه سازی مسایل چند متغیره و بررسی مزایای آن نسبت به الگوریتم ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه یافته

بی بی سمیه موسوی

بهینه سازی توابع فازی با الگوریتم ژنتیک