معاونت آموزشی و پژوهشی

شنبه 3 بهمن 1399
آمار بازدید : 379

مدیرپژوهش و فناوری

معرفی 

نام : حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دانشجوی دکتری