انجمن های علمی

سه شنبه 22 بهمن 1398
آمار بازدید : 2101

انجمن های علمی به منظور هر چه فعال تر شدن حوزه دانشجویی در امور آموزشی و پژوهشی با رویکرد نشاط و انگیزه دانشجویی تشکیل می شوند. اعضای انجمن های علمی از طریق برگزاری انتخابات دانشجویی برگزیده می شوند و در دانشگاه هاتف با شعار هر گروه آموزشی یک انجمن علمی به انجمن های علمی امکانات و بودجه اختصاص میابد.