مدیریت و کارکنان پژوهش و فناوری

پنج شنبه 29 خرداد 1399
آمار بازدید : 52

مدیرپژوهش و فناوریمدیر پژوهش و فناوری

نام : حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری

تلفن دفتر: 33294456 داخلی 233

تلفن مستقیم: 33294578