خوابگاه ها

جمعه 30 خرداد 1399
آمار بازدید : 2717

 باتوجه به جمعیت دانشجویان غیر بومی دانشگاه و با هماهنگی صورت گرفته خوابگاه ها خود گردان آماده اسکان دانشجویان می باشند و در ابتدای هر ترم دانشجویان متقاضی به این خوابگاه ها معرفی می گردند.

همچنین خوابگاه ها جهت اسکان یک یا چند روزه نیز خدمات خواهند داشت.

تمامی خوابگاه ها در فاصله 100 تا 150 متری دانشگاه واقع هستند