مدیر مالی و کارکنان

چهارشنبه 30 دي 1399
آمار بازدید : 4368

 

کارشناس امور مالی:

خانم سمیه خزائی

سمت: کارشناس امور مالی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

      شماره تلفن: 33294456 داخلی 230