مدیر مالی و کارکنان

پنج شنبه 29 خرداد 1399
آمار بازدید : 3560

مدیر مالیمدیر مالی

نام : حسین اصغری

آخرین مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

ایمیل:  asghari@hatef.ac.ir

تلفن دفتر: 33294456 داخلی 231

تلفن مستقیم: 33294454

 

 

کارشناس امور مالی:

خانم سمیه خزائی

سمت: کارشناس امور مالی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

      شماره تلفن: 33294456 داخلی 230