مدیر دانشجویی و کارکنان

پنج شنبه 29 خرداد 1399
آمار بازدید : 4972

مدیر دانشجویی و فرهنگی

مهندس پیمان مرزداری

عضو هیئت علمی و مدیر دانشجویی و فرهنگی

آخرین مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن دفتر: 33294456 داخلی 227

تلفن مستقیم: 33294460

 

کارکنان

خانم رستمی ، کارشناس امور دانشجویی