ریاست موسسه

دوشنبه 28 دي 1399
آمار بازدید : 7012

 

بنیانگذار و نماینده هیئت موسس در امور موسسه

 نام و نام خانوادگی: رجبعلی برزوئی

 رشته تحصیلی : ریاضی

 مرتبه علمی : استاد تمام

 آدرس الکترونیکی : borzooei@hatef.ac.ir

 رزومه فارسی : رزومه کامل فارسی دکتر برزوئی

 

 

سرپرست  موسسه

نام و نام خانوادگی: محمد اسماعیل اعزازی

 رشته تحصیلی : مدیریت مالی

 مرتبه علمی : دانشیار

 آدرس الکترونیکی : dr.ezazi@hatef.ac.ir

 رزومه فارسی : رزومه کامل فارسی دکتر اعزازی