تاریخ تحویل پروژه متره و برآورد

شنبه 11 بهمن 1393 کد خبر : 1095
آمار بازدید : 1348

تاریخ تحویل پروژه متره و برآورد جناب آقای مهندس عیسی  زهی تا روز 14 بهمن 1393 سه شنبه می باشد.

تاریخ تحویل پروژه متره و برآورد جناب آقای مهندس عیسی  زهی تا روز 14 بهمن 1393 سه شنبه می باشد.