مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان - سراسري - بهمن 93

يكشنبه 5 بهمن 1393 کد خبر : 1092
آمار بازدید : 1419

ثبت نام از تاريخ 11 بهمن 1393 تا 16 بهمن1393

رديف

مورد (ديپلم‌يامدرك‌تحصيلي)

ارائه مدرك+يك نسخه تصوير تاييديه

1-1

نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌يا گواهي‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله  و يا هنرستان با مهر وامضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

1-2

گواهي‌تحصيلي‌سال‌ما قبل و2 سال‌‌ما قبل ديپلم بادرج‌ بخش‌و شهرستان‌محل تحصيل‌با مهروامضاء‌مديردبيرستان ويا‌هنرستان با درج بخش‌ و شهرستان‌سال ما‌قبل‌و 2 سال قبل از ديپلم

1-3

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

2-1

نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

2-2

اصل ‌مدرك‌‌ يا گواهي‌‌ديپلم‌‌ متوسطه ‌‌نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك

2-3

اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بادرج بخش وشهرستان‌محل اخذ مدرك

2-4

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك‌ از سال‌هاي 1384 الي 1391 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

3

مدرك‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي‌و انصرافي

اصل مدرك وياگواهي دانش آموختگي در دوره‌ي معادل

4

دارندگان‌مدرك‌كارداني‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

5

‌دارندگان‌مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

اصل‌وياگواهي‌مدرك‌كارداني‌پيوسته‌آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش

7

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌ و‌ يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذمدرك

8

كليه‌پذيرفته‌شدگان‌

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

9

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

10

6 ‌قطعه ‌عكس‌ تمام‌ رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌درسالجاري

11

 

12

كليه ‌پذيرفته‌شدگان (برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه- دو نسخه برابر اصل کارت پايان خدمت يا معافيت تحصيلي در صورت وجود

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واريز مبلغ 000/450 تومان به عنوان شهريه علي الحساب به حساب شماره

2510377454- بانک تجارت