تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم 94-93

چهارشنبه 1 بهمن 1393 کد خبر : 1089
آمار بازدید : 1331

تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم 94-93

نــوع فعاليــت  آموزشــــی

روز ـ  ماه ـ‌ سال

ثبت نام از پذيرفته شدگان سال تحصيلي  94- 93

به استناد دستورالعمل ثبت نامي

 سازمان سنجش و اينترنتي

انتخاب واحد نيمسال دوم(توسط خود دانشجو)پس از مشورت باگروه آموزشی بصورت اينترنتي طبق برنامه ذيل :

وروديهاي 90 و ماقبل :  روز  شنبه  4/11/93 از ساعت 9 صبح

                                     وروديهاي 91  :             روز يكشنبه 5/11/93 از ساعت 9 صبح

                                     وروديهاي 92  :            روز دو شنبه 6/11/93 از ساعت 9 صبح

                                    وروديهاي مهر  93  :     روز سه شنبه 7/11/93 از ساعت 9 صبح

وروديهاي بهمن 93 انتخاب واحد دسته جمعي توسط گروه مربوطه  و تحويل برگ انتخاب واحد به دانشجو ،دانشجويانيكه درايام مذكورموفق به انتخاب واحدنشده اند . روز پنجشنبه 9/11/93 و روز جمعه 10/11/93 ازساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

4/11/93 لغايت 10/11/93

پايان مهلت ثبت نهائي نمرات امتحانات نيمسال اول  94 -  93 توسط استاد مربوطه

15/11/93 

مهلت درخواست مرخصي تحصيلي در نيمسال اول

7/11/93  لغايت 18/11/93

شروع و پايان كلاسها

18/11/93  لغايت 13/3/94

پايان مهلت ارائة درخواست بررسي مشكل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ويژه به مديران گروههای آموزشی وبررسی مشروطي هاي نيمسال اوّل توسط مدیران گروههای آموزشی

18/11/93

حذف و اضافه ( بصورت اينترنتي )

20/11/93  لغايت 21/11/93

تكميل فرم ميهماني ، ميهماني دائم و انتقال در سامانه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به آدرس : www.msrt.gov.ir

01/02/94   لغايت 31/02/94

آخرين مهلت اعلام اسامي دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشي دانشگاه

4/3/94

امتحان دروس عملي

9/3/94  لغايت 12/3/94

تحويل گزارش نهايي دروس عملی و كارآزمايشگاهي نيمسال اول به استاد

12/3/94

          

شروع

امتحانات

                     الف ) دروس پایه

 

                      ب ) دروس اختصاصي (دردونوبت صبح )

                    ج)دروس عمومی (صرفا دروقت سوم ساعت 14 تا 16 می باشد )ازتاریخ 16/3/94لغایت 31/3/94

پايان امتحانات  : 31/3/94

   16و17 و 18و 19/3/94

               20/3/94    لغایت

31/3/94

 

  1. دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره ، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30  آيين نامه آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود . جهت رسيدگی سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروههای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی و يا مديرآموزش ارسال خواهد نمود. بديهی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
  1. درصورتيکه دانشجويان مشروط دروس اضافی خودرا بطوراختياری حذف ننمايند ، آموزش موسسه نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
  1. دانشجوپس رؤيت چك ليست انتخاب واحد ،  دروس انتخاب شده را كنترل ودرصورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش موسسه كتباً گزارش نمايد.