قابل توجه دانشجویان در روشهای اجرائی و کاربرد کامپیوتر در عمران

چهارشنبه 1 بهمن 1393 کد خبر : 1088
آمار بازدید : 1411

امتحان درس روشهای اجرائی ساختمان روز یکشنبه 5 بهمن 1393 ساعت 10:30 صبح برگزار می گردد.

امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در عمران یکشنبه 5 و دوشنبه 6 بهمن 1393 ساعت 10:30 برگزار می گردد.

درضمن کلیه فایل های مربوط به مهندس تاره مهر در پوشه ای با نام خودشان بر روی سامانه اشتراک فایل  موسسه قابل دریافت می باشد

امتحان درس روشهای اجرائی ساختمان روز یکشنبه 5 بهمن 1393 ساعت 10:30 صبح برگزار می گردد.

امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در عمران یکشنبه 5 و دوشنبه 6 بهمن 1393 ساعت 10:30 برگزار می گردد.

 

درضمن کلیه فایل های مربوط به مهندس تاره مهر در پوشه ای با نام خودشان بر روی سامانه اشتراک فایل  موسسه قابل دریافت می باشد