کارت ورود به جلسه

پنج شنبه 4 دي 1393 کد خبر : 1085
آمار بازدید : 1438

کارت ورود به جلسه امتحانات از امروز در سیستم آموزشی در دسترس دانشجویان گرامی قرار گرفت

کارت ورود به جلسه امتحانات از امروز در سیستم آموزشی در دسترس دانشجویان گرامی قرار گرفت