برنامه کلاسی ار شد کامپیوتر

سه شنبه 4 آذر 1393 کد خبر : 1082
آمار بازدید : 1414

سیستم توزیعی با دکتر رمضان پور

پنج شنبه 6 آذر 12-8

جمعه 7 آذر 12-8

معماری کامپیوتر پیشرفته با دکتر رمضانپور

پنج شنبه 6 آذر 20-12

جمعه 7 آذر 20-16

سیستم توزیعی با دکتر رمضان پور

پنج شنبه 6 آذر 12-8

جمعه 7 آذر 12-8

معماری کامپیوتر پیشرفته با دکتر رمضانپور

پنج شنبه 6 آذر 20-12

جمعه 7 آذر 20-16