مصوبه شورای آموزشی موسسه درباره امتحانات معرفی به استاد

سه شنبه 14 مرداد 1393 کد خبر : 1064
آمار بازدید : 1325

باتوجه به مصوبه شورای آموزشی مورخ 13/5/1393 کلیه امتحانات دروسی که به صورت "معرفی به استاد" توسط دانشجویان اخذ می گردد صرفا درتاریخ "سی ام هرماه" وتوسط آموزش موسسه برگزارمی گردد  لذا ازاین تاریخ به بعد جهت ثبت نام دروس مربوطه تاتاریخ "بیست ونهم" هرماه به گروه آموزشی مراجعه گردد .

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی :

باتوجه به مصوبه شورای آموزشی مورخ 13/5/1393 کلیه امتحانات دروسی که به صورت "معرفی به استاد" توسط دانشجویان اخذ می گردد صرفا درتاریخ "سی ام هرماه" وتوسط آموزش موسسه برگزارمی گردد  لذا ازاین تاریخ به بعد جهت ثبت نام دروس مربوطه تا تاریخ "بیست ونهم" هرماه به گروه آموزشی مراجعه گردد .