آزمون سراسری تصدی منصب قضا سال 1399 در موسسه آموزش عالی هاتف برگزار شد

شنبه 3 آبان 1399 کد خبر : 7343
آمار بازدید : 455

( طبق پروتکل های بهداشتی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )