بازدید هیئت محترم نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پنج شنبه 1 آبان 1399 کد خبر : 7342
آمار بازدید : 449

بازدید هیئت محترم نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از امکانات و تجهیزات موسسه آموزش عالی هاتف