تقویم کامل نیمسال اول 94-93

جمعه 14 شهريور 1393 کد خبر : 1062
آمار بازدید : 1281

تقویم کامل نیمسال اول 94-93

نــوع فعاليــت  آموزشــــی

روز ـ  ماه ـ‌ سال

ثبت نام از پذيرفته شدگان سال تحصيلي  94- 93

به استناد دستورالعمل ثبت نامي

 سازمان سنجش و اينترنتي

انتخاب واحد نيمسال اول(توسط خود دانشجو)پس از مشورت باگروه آموزشی بصورت اينترنتي طبق برنامه ذيل :

وروديهاي 90 و ماقبل روز شنبه  15/6/93 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 91 روز يكشنبه 16/6/93 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 92 روز دوشنبه 17/6/93 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 93 انتخاب واحددسته جمعي توسط آموزش و تحويل برگ انتخاب واحد به دانشجو در روز تحويل مدارك به ايشان

دانشجويانيكه درايام مذكورموفق به انتخاب واحدنشده اند،روزچهار شنبه19/6/93 ازساعت 9 صبح لغايت ساعت24روزجمعه21/6/93

15/6/93 لغايت 21/6/93

مهلت درخواست مرخصي تحصيلي در نيمسال اول

15/6/93  لغايت 2/7/93

شروع و پايان كلاسها  

22/6/93   لغايت  10/10/93

رؤيت چك ليست انتخاب واحد نيمسال اول توسط دانشجو ومدیرگروه وپرينت ليست حضوروغياب توسط اساتيدمحترم

22/6/93  لغايت  26/6/93

پايان مهلت ارائه درخواست بررسي مشكل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم  ويژه به مديران گروهها

29/6/93

حذف و اضافه ( بصورت اينترنتي )

30/6/93  لغايت  31/6/93

آخرين مهلت اعلام اسامي دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشي دانشگاه

3/10/93

امتحان دروس عملي

6/10/93  لغايت  10/10/93

تحويل گزارش نهايي دروس عملی و كارآزمايشگاهي نيمسال اول به استاد   

10/10/93

 شروع امتحانات                      

                     الف ) دروس پایه    13 و 14و 15/10/93

                      ب ) دروس اختصاصي (دردونوبت صبح )     16/10/93      لغایت     25/10/93

                    ج)دروس عمومی (صرفا دروقت سوم ساعت 14 تا 16 می باشد )ازتاریخ 13/10/93لغایت 25/10/93

پايان امتحانات   25/10/93

 

 

  1. دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره ، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30  آيين نامه آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود . جهت رسيدگی سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروههای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی و يا مديرآموزش ارسال خواهد نمود. بديهی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
  1. درصورتيکه دانشجويان مشروط دروس اضافی خودرا بطوراختياری حذف ننمايند ، آموزش موسسه نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
  1. دانشجوپس رؤيت چك ليست لازم است كه دروس انتخاب شده را كنترل ودرصورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش موسسه كتباً گزارش نمايد