قابل توجه دانشجویان ارشد نرم افزار

چهارشنبه 22 مهر 1394 کد خبر : 1006
آمار بازدید : 1402

ساعات کلاس توجیهی

دانشجویان ترم یک پنج شنبه 23 مهر 1394 ساعت9 ألی 9/30

دانشجویان ترم دو پنج شنبه 23 مهر 1394 ساعت9/30  ألی 10

دانشجویان ترم سه پنج شنبه 23 مهر 1394 ساعت 10  ألی 10/30

دانشجویان ترم جهار پنج شنبه 23 مهر 1394 ساعت 10/30  ألی 11