دانشجویانی که دارای رای کمیسیون بوده و کمتر از 10 واحد برای آنها باقی مانده

دوشنبه 23 تير 1393 کد خبر : 1054
آمار بازدید : 1319

دانشجویانی که دارای رای کمیسیون بوده و کمتر از 10 واحد برای آنها باقی مانده می بایست 11 مرداد به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایند

دانشجویانی که دارای رای کمیسیون بوده و کمتر از 10 واحد برای آنها باقی مانده می بایست 11 مرداد به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایند