بازدید هیات کارآفرین و فناور به همراه نماینده دانشگاه مدارت فرانسه از موسسه هاتف

شنبه 21 ارديبهشت 1398 کد خبر : 1244
آمار بازدید : 1236

هیات از توانمند یهای موسسه برای همکاری مشترک با کارآفرینان مطرح کشور و با دانشگاه مدارت فرانسه بازدید انجام دادند

در این بازدید ، هیات از توانمند یهای موسسه برای همکاری مشترک با کارآفرینان مطرح کشور و با دانشگاه مدارت فرانسه بازدید انجام دادند. نماینده دانشگاه مدارت اعلام کرد که من سورپرایز شدم و فکر نمی کردم چنین  دانشگاه  غیر دولتی در ایران وجود دارد. همچنین یکی از کار آفرینان شاخص کشوری اعلام کرد که یکی از بهترین بازدیدهای من این بازدید بود زیرا افکاری که من در ذهن داشتم در هاتف در حال اجرا بود.